Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod InformácieObchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Redimo, s.r.o., so sídlom na Píniovej 12 Bratislava, IČO:46 509 852, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.:78868/B, DIČ:2023420641(ďalej len"predávajúci") a kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail:

info.berinjela.shop@gmail.com

telefón: 0911 809 715

poštová adresa:

Ul.Svornosti 43

821 06 Bratislava

 

Orgán dozoru:

Slovenská
obchodná inšpekcia


Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Tel.: 02/ 58272 172-3

Fax: 02/ 58272 170

E-mail: lubica.petiova@soi.sk,
anna.dubekova@soi.sk

 

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.baklazan.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru  predávajúcim  kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia  objednávky. Za záväzné sa  považuje potvrdenie e-mailové, prípadne  telefonické, a to také, ktoré je  realizované po predchádzajúcom  odoslaní elektronickej objednávky  . Kontakt nutný k  potvrdeniu  objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a   termínu dodania požadovaného tovaru. Vyhradzujeme si právo zaslať neúplnú objednávku z dôvodu vypredania položky u nás alebo u našich dodávateľov. Predávajúcim potvrdená objednávka  (alebo  jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k  porušeniu  podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné  podmienky sa považujú  hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia  tovaru a jeho počet), cena za tovar  a prepravu, spôsob a termín  doručenia.

V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Tovar/položka/ s označením dodacej doby "na objednávku" alebo tovar skladom/ u nás/ do 2-5 dní,  skladom do 3 dní, skladom do 5-7-10 dní značí, že tovar sa objedná na základe registrovanej obj. zákazníkom. Objednávku nie je možné zrušiť, ak je tovar na ceste, objednaný podľa vygenerovanej obj..

 

Prevzatie tovaru

 

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.

Telefonické informácie: všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré ssa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predajcu buď telefonicky alebo mailom.

 

Reklamné oznámenia kupujúcemu

 

Ak ste pri registrácii vybrali zaškrtávajúce políčko odobrať novinky, spoločnosť Redimo s.r.o.  je oprávnená zasielať Vám informácie o tovare, akciách a zmenách súvisiacich s internetovým obchodom Baklazan eshop zasielať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie navyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje. Ak ju dostávať nechcete, stačí políčko odškrtnúť cez editáciu účtu.

 

Dopyt-ponuka

 

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín odo dňa objednávky. Po tejto lehote je objednávka považovaná za záväznú. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, nereaguje na prich.hovory zo strany eshopu alebo SMS atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky, ďalšia objednávka(tovar) mu budú odoslané až po úhrade na bankový účet predávajúceho.

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.  

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info.berinjela.shop@gmail.com.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.  

Tovar nepožitý a v pôvodnom obale prosíme doručiť na našu adresu Redimo, s.r.o. UL.Svornosti 43 Bratislava, 82106.   

Ak tovar posielate späť na našu adresu, do balíka je potrebné pribaliť originál doklad o kúpe a IBAN na vrátenie platby.  

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

 

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

Predávajúci vráti späť úhradu na účet najneskôr do 14 dní od vystavenia dobropisu.

 

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.  Zásielky na dobierku nebudú akceptované!!! i

  

Tovar Vám doručíme až na miesto určenia, štandardne v pracovné dni. 

 

                         Pri nadrozmernom tovare sa cena prepravy stanovuje individuálne.  

 

Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod baklazan shop je možné  prevziať v našom odbernom mieste na Ul.Svornosti 43, BA. 

 

Tovar si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní od oznámenia o doručení na odberné miesto baklazan eshop. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja .

Na odber tovaru v baklazan eshop Vás budeme informovať telefonicky alebo SMS správou. V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako 5 pracovných dní od objednávky, kontaktujte nás ešte pred návštevou predajne,  pracovníkov internetového obchodu emailom /telefonicky.

 

 

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. i-ých štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.  V našom záujme, aby Vami objednaný tovar bol doručený čo v najkratšom čase, zvyčajne do 3 až 5 dní od objednávky, pri vypredaní položky a následnom objednaní sa môže doba doručenia predĺžiť.  V čase predvianočných nákupov a zvýšeného dopytu po tovare sa dodacia doba môže výrazne predĺžiť, o termíne dodania, Vás budeme informovať  telefonicky alebo emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.   

 

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky telefonicky, emailom/sms.

 

Tovar je dodávaný prostredníctvom Zásielkovne/Kuriérskou spoločnosťou GLS/Slovenskou poštou* Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na Dvojkrížnej 9 v Bratislave, len vo vopred dohodnutom termíne.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Ak je tovar dočasne nedostupný na sklade dodávateľa, bude Vám navrhnutá alternatíva, alebo máte možnosť na tovar počkať, keď sa opäť naskladní, alebo sa objednávka stornuje.


Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky sú poistené a dopravca prepravná spoločnosti ručí za tovar.
V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tohto tovaru.

Ak nie je pri tovare napísané Na sklade, je potrebné tovar objednať u dodávateľov. Takýto tovar zasielame od 2 do 15 pracovných dní, podľa dostupnosti na skladoch dodávateľov.

 

  

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode www.baklazan.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Redimo, s.r.o., je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info.berinjela.shop@gmail.com.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Redimo, s.r.o., ul.Svornosti 43,  821 07 Bratislava

Zodpovednosť za chyby na stránke www.baklazan.sk

Spoločnosť Redimo,s.r.o.,  upozorňuje, že informácie uvedené na www.baklazan.sk , môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

 Spoločnosť Redimo, s.r.o., môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 Spoločnosť  Redimo, s.r.o., nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných dát

Spoločnosť Redimo, s.r.o.,  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

Náš internetový obchod www.baklazan.sk, si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácii má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe, prípadne nás kontaktujte.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@berinjela-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

20.3.   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.